Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2023 ΣΤΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ Ι. ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

IMG 20230409 201914

Σήμερα τό ἑσπέρας, Μεγάλη Τρίτη 11η Ἀπριλίου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μετέβη κατά τό πρόγραμμά του στόν παλαίφατο Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σύμης καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τετάρτης, πλαισιούμενος ἀπό τόν π. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη. Τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησε ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, ὁ ὁποῖος γλυκυφθόγγως ἀπέδωσε μεταξύ ἄλλων ὕμνων καί τό λαοφιλές τροπάριο τῆς Ὁσίας Κασσιανῆς.

Τό συγκεκριμμένο Δοξαστικό ἀντλεῖ τό περιεχόμενό του ἀπό τό θέμα τοῦ συναξαρίου τῆς ἡμέρας, πού εἶναι ἡ σώφρων Πόρνη, ἡ ὁποία ἄλειψε μὲ πολύτιμο μύρο τὰ πόδια τοῦ Κυρίου πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ Του, γεγονός πού, μὲ τήν μοναδική ποιητική της τέχνη, ἐγκωμιάζει στό ὁμώνυμο, δημοφιλέστατο, τροπάριό της ἡ Ὁσία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ εὐαγγελιστὴ ὁ Ἰησοῦς προσκλήθηκε σὲ δεῖπνο στὸ σπίτι κάποιου Σίμωνος, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στὴν τάξη τῶν Φαρισαίων. Κάποια γυναίκα ἁμαρτωλὴ ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ Κύριος ἦλθε στὴν πόλη, ἦλθε στό σπίτι καί ἐνῶ ἔτρωγαν καὶ συζητοῦσαν, ξάφνου μπῆκε ἡ γυναίκα ἐκείνη, κρατώντας στὰ χέρια της ἀλαβάστρινο δοχεῖο γεμάτο πολύτιμο μύρο. Προχώρησε στὸ μέρος τοῦ Κυρίου καὶ ἀφοῦ στάθηκε πίσω Του, γονάτισε καὶ ἄρχισε νὰ κλαίει καὶ νὰ ὀδύρεται γοερά. Ἄνοιξε ἀμέσως τὸ δοχεῖο καὶ ἄρχισε νὰ ρίχνει ἁπλόχερα τὸ μύρο καὶ νὰ πλένει μὲ αὐτὸ πόδια τοῦ Ἰησοῦ. Μαζὶ μὲ τὸ πολύτιμο μύρο ἔσμιγε καὶ τὰ καυτὰ δάκρυά της, τὰ ὁποῖα ἔτρεχαν σὰν ποτάμι ἀπὸ τὰ μάτια της. Ἀφοῦ ἀδείασε τὸ δοχεῖο ξέπλεξε τὰ πλούσια μαλλιά της καὶ σκούπισε μὲ αὐτὰ τὰ πόδια Του, φιλώντας τα ἀδιάκοπα.

Ὁ Φαρισαῖος οἰκοδεσπότης ἀπόρησε μὲ τὸ γεγονὸς καὶ ἀμφέβαλε γιά τήν προφητική ἰδιότητα τοῦ Κυρίου. Ὅμως ὁ καρδιογνώστης Χριστὸς τοῦ εἶπε: Σίμωνα, ἔχω νὰ σοῦ πῶ τὸ ἑξῆς. Κάποιος, δάνεισε χρήματα σὲ δυὸ ἀνθρώπους, στὸν πρῶτο πεντακόσια δηνάρια καὶ στὸν δεύτερο πενήντα. Ὅταν ἔπρεπε νὰ τὰ ἐπιστρέψουν αὐτοὶ δὲν εἶχαν καὶ ὁ δανειστὴς τοὺς τὰ χάρισε. Καὶ ρωτᾶ τὸ Σίμωνα: ποιὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ θὰ χρωστάει μεγαλύτερη χάρη στὸν δανειστή; Ὁ Σίμων ἀπάντησε: αὐτὸς ποὺ τοῦ χαρίστηκε τὸ μεγαλύτερο ποσό. Σωστὰ ἀπάντησες, τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς. Γιὰ κοίταξε αὐτὴ τὴ γυναίκα. Ἐγὼ μπῆκα στὸ σπίτι σου καὶ δὲν μοῦ ἔπλυνες τὰ πόδια μὲ νερό, ὅμως ἐκείνη μοῦ τὰ ἔπλυνε μὲ τὰ δάκρυά της καὶ τὰ σκούπισε μὲ τὰ μαλλιά της. Χαιρετισμὸ δέ μου ἔδωσες, ὅμως αὐτὴ δὲ σταμάτησε στιγμὴ νὰ μοῦ φιλάει τὰ πόδια. Μὲ λάδι δὲν μοῦ ἄλειψες τὸ κεφάλι, ὅμως αὐτὴ μὲ πανάκριβο μύρο μοῦ ἄλειψε τὰ πόδια. Δὲν ἀξίζει νὰ τῆς πῶ: «σοῦ συγχωροῦνται οἱ τόσες πολλὲς ἁμαρτίες σου, διότι μὲ ἀγάπησες τόσο πολύ»; Γυρίζοντας πρὸς τὴν γυναίκα τῆς εἶπε: «σοῦ συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες σου». Τότε ἄρχισαν οἱ συνδαιτυμόνες νὰ διερωτῶνται: ποιὸς εἶναι αὐτὸς πού μπορεῖ νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες; Ὁ Χριστὸς ξαναλέγει στὴ γυναίκα: «Ἡ πίστη σου σὲ ἔσωσε, πήγαινε στὸ καλό».
«Προσέξετε, φιλόχριστοι Χριστιανοί, συμβουλεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, νὰ νοήσετε καὶ νὰ ἀπολαύσετε τὴν καλὴ διήγηση τῆς καλῆς αὐτῆς γυναικός, ἡ ὁποία ἔφτασε ὡς ἐκεῖ, χωρὶς νὰ τὴν καλέσουν, πλησίασε στὸ μέρος ποὺ βρισκόταν ὁ Κύριος καὶ ἐξομολογήθηκε δημόσια, ἐξ ὅλης καρδίας, τὰ κρίματά της, χωρὶς νὰ αἰσχύνη, χωρὶς φόβο ἡ ἀντρειωμένη στὴν ψυχή. Δὲ λογάριασε τίποτε, οὔτε τὴν ταραχὴ τῶν ὑπηρετῶν, οὔτε τὴν κατηγορία καὶ τὸ ὄνειδος τῶν παρισταμένων».

Ἡ ἀφιέρωση τῆς ἡμέρας αὐτῆς στὴν μακάρια πρώην πόρνη γυναίκα ἔγινε σκόπιμα ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες. Ἡ μορφὴ τῆς προβάλλει ὡς φωτεινὸ ὁρόσημο καταμεσῆς στὴν ὁδοιπορία πρὸς τὸ Θεῖο Πάθος γιὰ νὰ δείξει καὶ σέ μας πὼς ἂν δὲν συντριβοῦμε, σὰν καὶ ἐκείνη, καὶ δὲν δείξουμε ἔμπρακτη μετάνοια, δὲν μποροῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ Χριστὸ στὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία θέσπισε τὴ μετάνοια ὡς ὕψιστη δωρεὰ ἡ ὁποία ἀνανεώνει τὴν οὐρανοδρόμο πορεία μας πρὸς τὸ Χριστὸ καὶ τὴν τελείωσή μας. Καλὸς χριστιανὸς δὲν εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος γεμάτο κομπασμὸ καὶ ἐγωιστικὴ αὐτάρκεια, ἰσχυρίζεται ὅτι ἔφτασε σὲ ἐπίπεδο ἁγιότητας καὶ δὲν χρειάζεται πιὰ ἄλλο ἀγώνα, ἀλλὰ ὁ διατελῶν σὲ διαρκῆ μετάνοια.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.