Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2023 ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ

IMG 20230305 100359

Σήμερα 5η Μαρτίου 2023, Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτάστηκε μέ σεμνοπρέπεια καί τήν δέουσα λαμπρότητα στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπίκεντρο τόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τοῦ π. Ἐλευθερίου Ὀθίτη, τοῦ π. Γεωργίου Χατζηχρυσάφη καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Παύλου Τερεζάκη. Ἀφοῦ ἐτελέσθη πανηγυρικῶς ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς μέ τά θεόπνευστα ὑμνογραφήματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού ἀπέδωσαν μελωδικότατα οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἐμμανουήλ Κυπριώτης καί κ. Πανορμίτης Κακακιός, ἀκολούθησε ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος ἐπικαίρως κήρυξε καί τόν θεῖον λόγον. Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί ἀνέγνωσε τό Μέγα Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῶ τέλος ἐψάλη τό Μέγα Προκείμενον, "Τίς Θεός Μέγας...".

Τήν παροῦσα Κυριακή ἑορτάζουμε τήν ἀνάμνηση τοῦ κορυφαίου γεγονότος τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας, τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τό ὁποῖο συνέβη τό ἔτος 843 μ.Χ. στό Βυζάντιο, χάρις στήν ἀποφασιστική συμβολή τῆς Αὐτοκράτειρας καί μετέπειτα ἁγίας Θεοδώρας, συζύγου τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοφίλου (840 – 843 μ.Χ.).

Προηγήθη ἡ μεγάλη εἰκονομαχική ἔριδα, ἡ ὁποία συντάραξε κυριολεκτικά τήν Ἐκκλησία μας γιά περισσότερα ἀπό ἑκατό χρόνια, ἀρχῆς γενομένης τό ἔτος 726, ὅταν ὁ Αὐτοκράτωρ Λέων ὁ Γ’ ὁ Ἴσαυρος (717 – 741 μ.Χ.) ἀποφάσισε νά ἐπιβάλει στό κράτος ριζικές μεταρρυθμίσεις. Μία ἀπό αὐτές ἦταν ἡ ἀπαγόρευση προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἐπειδή, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό ὁρισμένα ἀκραῖα φαινόμενα, πίστευε πώς ἡ χριστιανική πίστη παρέκλινε στήν εἰδωλολατρία.

Ἡ ἀναταραχή ἦταν ἀπερίγραπτη καί ἡ αὐτοκρατορία χωρίστηκε σέ δυό φοβερά ἀντιμαχόμενες ὁμάδες, τούς εἰκονομάχους καί τούς εἰκονοφίλους. Οἱ διώξεις φοβερές. Μεγάλες πατερικές μορφές ἀνέλαβαν νά ὑπερασπίσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τό ἔτος 787 μ.Χ. συνεκλήθη ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ ὁποία διατύπωσε μέ ἀκρίβεια τήν ὀφειλόμενη τιμή στίς ἱερές εἰκόνες.

Ἡ προσκύνηση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἄλλων ἱερῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι εἰδωλολατρία, διότι ἡ τιμή δέν ἀπευθύνεται στήν ὕλη, ἀλλά στό εἰκονιζόμενο πρόσωπο, καθ’ ὅτι «ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει», κατά τόν Μέγα Βασίλειο.

Τέλος οἱ Πατέρες ὅρισαν νά ἑορτάζεται ὁ θρίαμβος τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιά νά κατανοήσουμε ὅλοι, πώς ὁ πνευματικός ἀγώνας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, θά πρέπει νά συνδυάζεται μέ τήν ὀρθή πίστη γιά νά εἶναι πραγματικά ἀποτελεσματικός καί σωτήριος.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λατρευτικῆς συνάξεως.